Angyalmágia-arkangyalok

Az arkangyali rendek
 

Kiket nevezünk arkangyaloknak?

  Az arkangyalok a szentlélek megtestesülései, a szeretet forrásai és a mennyei intelligencia megnyilvánulásai. Az arkangyalok az erő, ártatlanság, egyensúly, bőség, alázat, szeretet béke manifesztációi. Mi ezekre a tulajdonságokra áhítozunk, ezeket az elementálokat akarjuk elérni és egész életünkben magunk mellett tudni. Ezt a legjobban úgy tehetjük meg ha szellemünket ráhangoljuk egy-egy ilyen erényt képviselő arkangyali rend jellegzetes szimbólumára, színére, rezgésére vagy fényére - vagy - az ezekhez tartozó számjegyre és ezáltal vesszük át ezeket a tulajdonságokat. Egyfolytában a közelünkben vannak angyalaink, amikor kell akkor mindíg láthatatlan segitségükkel támogatnak bennünket. A szabad döntés jogát sohasem veszik el tőlünk - ilyen a természetük - de utat mutathatnak hangtalan sugalmazással helyes döntések meghozatalára biztatnak bennünket.  Mikor eljön az az idő hogy hinni kezdünk a létezésükben és odafigyelünk rájuk, akkor mindennapi társaságuk vita tárgyát már nem is képezheti.


  Az arkangyalok erőteljes építészei a világegyetemnek, intenzíven, kiáradóan magas rezgésszinten léteznek, segítségükkel a lélek járja az útját a világban melynek megteremtésében segítséget nyújtanak. Ők nem rendelkeznek kritikai érzékkel, így a vádaskodást és a többi alacsonyabb rendű energiákat, az emberi lények elementáljait kikről tudjuk hogy ártalmasak is tudnak lenni, és emiatt csodálatos gyógyításokat tudnak véghezvinni.   
  Mindenhol jelen vannak az arkangyalok, a mi testünkben, növényekben, természeti jelenségekben és feltétel nélkül szeretni - ez az egyik legnagyobb foglalatosságuk mivel a tiszta szeretet létezésüknek az egyik alapfeltétele.
  Dr. Edwin L. Clonts illetve Dr. Nicholas C. Demetry könyvében az alábbiakat találjuk:
  "Daskalos leírására támaszkodva kijelenthetjük hogy tizenkét rend létezik az arkangyalok hierarhiájában, és egy ősi angyali rendeltetéssel bír. Annak ellenére hogy az  információcsere a szeretet közvetítésével zajlik, a nyelvezetük egy sajátosan egyedi hang és színspektrumra épül. Az elme szuperszubsztanciáját veszik igénybe továbbá egy olyan rezgésszintet, a szóban forgó arkangyali rendre jellemző és amely tökéletes harmóniában van Isten akaratával. Az élet nyugalmából és csendjéből ered ez a teremtő frekvencia, a pörgő élet mögötti  létfontosságú realitásból. Daskalos buzdította növendékeit hogy találják meg újra az igazi élet csendjét ami a hétköznapi élet zaja mögött bújik meg, az arkangyalok rendjére hangolva hozzanak létre pozitív elementálokat. Pozitív elementált úgy lehet könnyedén megalkotni hogy egy rezgésszámra lépünk a szóbanforgó arkangyali renddel, melynek a frekvenciája azonos a szóbanforgó elementál frekvenciájával.   Ebben a csendben magunk mögött hagyjuk a kettősséget, a személyiség belső tusakodását és konfrontációit.   Ha ott akarjuk a gondjainkat megoldani ahol valójában vannak akkor olyanok vagyunk mint a madár amelyik az égben repülve akarja megérteni a levegő természetét. Az arkangyalok az emberek kollektív ősi eszményképének felidézésével emelnek valamennyiünket egy magasabb szférába. Arra a következtetésre jutottunk hogy a számok ősi minőségei is magukban hordoznak eszményképmintákat, melyek alapjaira   asszertíven építhetünk alapértékeket.
   Jung szerint a számok is ősi típusok, ebből kifolyólag a mennyiségi őstípusoknak van kalitatív jellemzőjük, amivel az ókori filozófusok is tisztában voltak. A Daskalos által ismertetett tizenkét arkangyali rend harmóniában van az egytől tizenkettőig terjedő számok ősi minőségének egyikével. Ha  egy adott arkangyali rendre ráhangolódunk és az azt jelentő őstípusra, célratörően megteremtjük életünket megváltoztató pozitív elementálokat de ezzel egyszerre meg is gyengítjük a csoportos negatív elementálokat.
Az arkangyalok Daskalos tanítása szerint tudnak akármilyen hang és színfrekvencián rezegni, amire az embernek szüksége van az egészséges mentális, fizikai, érzelmi, éteri egyensúly helyreállításához. Ilyen módon állítja vissza a szentlélek az emberek egészségét.“
  Életünkben sok megállóhoz érkezünk. Vannak időszakok amikor tanulunk, gyarapítjuk ismereteinket, alaposan elsajátítjuk őket majd felhasználjuk azokat, és vannak súlyos, nehezebb szakaszok amikor azt érezzük a régi megszokott keretek már korlátoznak bennünket és továbblépünk valami ismeretlen és új felé, a tudásszomj és megismerés vágyától hajtva, és amit szintén megszilárdítunk és amikor itt az ideje azokon is túlhaladunk. Eme felemelkedő fejlődésnek a csigalépcsőjén végig mellettünk állnak az arkangyalok . Mindíg velünk vannak és mindíg annak az arkangyali rendnek a befolyása alatt vagyunk, amelyre a legnagyobb szükségünk van az adott életszakaszban. Minden arkangyali renddel kapcsolatban lehetünk, és vagyunk is.


Mindenkinek van az életére vonatkozóan kijelölt feladata amit meg kell tanulnia, és ebből adódóan egyik vagy másik arkangyali rendhez jobban kötődik. Az adott arkangyali rend képvisel több olyan tanulnivaló feladatot vagy feladatokat amelyeket magával hozott a világba és amelyeket meg kell tanulnia. Egyszerűen kiszámíthatjuk melyik arkangyali rend van a legnagyobb befolyással életünkre, ha összeadjuk születési dátumunk számait.

  Pl: Aki 1983 május 10-én született (1+9+8+3=21 , 0+5=5 , 1+0=1 , ezen számokat úgyszintén összeadjuk 2+1+5+1=9 ) az a kilencedik arkangyali rendbe, Trónok rendjéhez tartozik.
Abban az esetben amikor születésnapunk vagy születési hónapunk 22 vagy 11, vagy a születési évben levő számok összege 22 vagy 11 ne redukáljuk ezeket a számokat egy számjegyűvé.
  Például aki 1980 november 20-án született (1+9+8+0=18, ami 1+8=9 az év, 11 a hónap és 2+0=2 a nap, összesen 9+11+2=22 ami 2+2=4) az a negyedik rendhez, Uriel arkangyali rendjéhez tartozik.


  Ha összeadjuk a nap, hónap, év számait és az eredmény 33, 22, vagy 11, akkor se adjuk össze a két számjegyet hanem hagyjuk úgy, 33-nak, 22-nek és 11-nek. Ezen három szám a következő rendekkel áll szoros összefüggésben: 22 Nagyurak rendje, 33 Névtelen rend valamint 11 Dominium rend.
Például ha valaki 11-11-1901 dátummal jött a világra (1+9+0+1=11 az év, 11 a hónap és 11 a nap, összesen 11+11+11=33) az a Névtelen rendhez áll a legszorosabb összefüggésben.
Szívből javaslom mindenkinek hogy végezze el a számításokat és legyen tisztában vele hogy melyik arkangyali rendhez tartozik. Időnként szórakoztató , de mindenképpen tanulságos és élvezetes megismerkedni az arkangyalokkal . Általuk jobban megértheti önmagát az ember, nagy revelációkhoz juthat el, miért ismétlődnek újra és újra bizonyos helyzetek és feladatok ebben az életben amelyekre hiába kereste mindenhol a választ.


A tizenkét arkangyali rend jellemzői

Mihály arkangyal


Mihály színe a vörös, angyalmágia száma az 1-es, jelképe a pont.
Hozzá tartozó küldetés, életcél: Önmagamnak lenni
Érdemek: megfelelően az egyes számnak érvényesítő, kezdet, személyes erő, erőteljes; függetlenség; erőteljes; erélyes ; önérvényesítés; öntudatosság; nyugodt meggyőzés; magabiztosság;
Fizikai síkon irányítja az anyagcsere folyamatokat, eleme a tűz, ellenőrzése alatt tartja a hőtermelést. Spirituális tekintetben az akarat mozgósítója ami segít legmélyebb énünkből tudatosan cselekedni. A hozzárendelt 1-es szám az eredeti stádiumot jelenti, a kezdet kezdetét, a kreatív cselekvés tüzét. Az egységtől lemaradt én (ego) bíráskodóvá, agresszívvé, fenyegetővé vagy pont fordítva, tehetetlenné, passzívvá, áldozattá válhat. Mihály arkangyal az a szellemi harcos aki a negatív, harag és kétségbeesett düh elementáljait igazi erővé, nyugalommá, békévé alakítja.Gabriel


Gabriel arkangyal színe a kék, angyalmágia száma a 2-es, jelképe  egyenessel összekötött két pont.
Hozzá tartozó küldetés, életcél: másokat elfogadni
Érdemek: viszonzás, gondoskodás, vágyakozás az összeolvadásra, kooperáló, gyengéd, engedékeny, empatikus
Gábriel eleme a víz, testünk minden folyadéka hozzá tartozik. Spirituális értelemben az áramló befogadó érzelmeket jelképezi.
  Gábriel arkangyal segít meghitt kapcsolatokat kiépíteni. Mint minden polaritásban, itt is két véglettel van dolgunk, feszültséggel,  melyet a 2-es szám szimbolizál, és ebből ered az a vágy hogy egymáshoz érjenek, együttműködhessenek egymással, az ellentéteket kisimítsák egy kölcsönös alkalmazkodásra sarkallva egymást, befogadóvá válni a másiktól érkező információra az egymással való kapcsolódás reményében.
  Segít elfogadni aktuális helyzetünket mindazt elfogadva, ami hitünk által jött létre önmagunk számára, és ami kizárólag arra vár hogy ebben a durva fizikai közegben életünkben felbukkanva igazábó be- és elfogadjuk.
Rafael arkangyal
 

  Rafael arkangyal színe az ibolyaszín, angyalmágia száma a 3-as, szimbóluma az egyenlő szárú háromszög. Hozzá tartozó küldetés, életcél: Közlékenynek kell lennem.
  Érdemei: összetűzések megoldása, kommunikatív, világos információcsere, önfegyelem, összpontosítás, alkotókészség, orvosol, társasági
  Ráfáel arkangyal felel a levegő elemért, a finomenergiáért, a pránáért. Ráfáel irányításával a levegő és napfény éteri erővé alakul át. Spirituális szinten a pszichikai tisztaság,
a megértés, probléma megoldás, hatékony információcsere, összpontosítás, tisztánlátás tartozik hozzá. Ha a dolgok feletti jobb rálátásra van szükségünk, ha nehezen tudunk egy nehéz helyzetet kezelni és ha türelemre van szükségünk, bátran hozzá fordulhatunk. Ha a gondokkal való szembenézés helyett egy egyén káros szenvedélybe menekül amely önpusztításra hajlamosít,   Rafael arkangyal a rendelkezésére bocsájtja azt az éteri energiát amire szüksége van a kialakult élethelyzet helyreállításához.  Rafael közelsége nagyon erősen támogatja egészségünket, ezért gyógyít. Segítséget nyújt mohóság és torkosság átalakításában, ha nem tudjuk eldönteni melyik tervünket valósítsuk meg. Odafigyeléssé alakítja át a figyelmetlenséget, és aktív cselekvéssé. A hármas szám az egységet jelenti a kettősségben. A 2-es angyalmágia számban megmutatkozó konfliktusok a 3-asban megszűnnek és új ideák, koncepciók születnek.Uriel arkangyal

Uriel arkangyal színe az ezüstfehér, angyalmágia száma a 4-es, és egy négyzet a szimbóluma.
Hozzá tartozó küldetés, életcél: Legyek praktikus és megbízható.
Érdemei: kötöttség földanyához, tárgyilagosság, keménység, megbízhatóság, múlhatatlanság, állékonyság, alávetés, teljesség.
Uriel fogja össze Rafael, Gábriel, és Mihály tevékenységét a testünkben. Spirituális szinten egyensúlyt és összhangot valósít meg az ego-ban, összhangba szervezi akaratunk, pszichénk, érzéseink teljesítőképességeit. A 4-es szám civilizációs szerkezetet, a paraktikus mindennapokat, és rendezettséget jelenti. Ez a katarzis időszakos állomása, mikor is az ego addigi eredményeit végérvényesen magáénak tudja. Carl Jung véleménye az volt hogy a 4-es a teljesség angyalmágia ősi tipusa. De ez csak egy kis megálló a fejlődés rögös útján. Ha az én (ego) itt beragad, önteltté, fanatikussá, gőgössé változhat. Ezzel egyszerre előfordulhat hogy az illető kizárja magát a teljességre való törekvés alól, mondván hogy nem fogja a vágyott célját sosem elérni, és emiatt zűrzavaros, önmagát leértékelő viselkedést tanusíthat, lenézheti önmagát. Uriel behódolásra bírja eme negatív töltésű elementálokat és módosítja összhanggá, győzelemre, alkotóképességgé, kiegyensúlyozottsággá.
Egészen idáig az elemek arkangyalait ismertettem. Ezután sorolom fel a magasabb rezgésszintű arkangyalokat. Ez olyan mintha túllépnénk a bolygórendszerünkön. Ahogy egyre távolabb és távolabb megyünk a bolygónktól úgy válnak transzperszonálisabbá illetve transcendensebbé. Az arkangyali rendek esetében is ugyanígy van.


Kerubok

A kerubok rendjének színe a rózsaszín, angyalmágia száma az 5-ös, szimbóluma az ötágú csillag.
Érdemei: Bátor önkifejezés, újszerűen.
Érdemei: informálódás, szabad alkotókedv, perspektíva, flexibilitás, egyenlőség, találékonyság, haladás, felmérés, fantázia, ragaszkodásmentesség.
A tudás arkangyalai a kerubok "égi számvevőként “ tevékenykednek az emberek éteri képmásában. Az ő dolguk az hogy minden megtörtént dolgot feljegyezzenek, ami valaha is megtörtént, mindent amit teszünk, érzünk és gondolunk. Ők reprezentálják az ismeretet és a mindenhol jelenlévő isteni esszenciát. Az 5-ik angyalmágia típus arra ösztökéli a konstans 4-est, hogy szerezzen tapasztalatokat, lépjen tovább feltérképezetlen utak felé, és hagyja el a megszokott viselkedési sémáit. Életútjaink során több alkalommal is előfordul hogy meg kell változtassuk életvitelünket noha biztonságosnak hisszük azt, új dinamikát kell adnunk neki azért
hogy elkezdhessünk egy új életúton járni.
Ilyen súlyos periódusokban a Kerubok alkotókészséggel, találékonysággal, aktivitással igen nagy segítséget tudnak nyújtani. Daskalos az emberi egyéniséget is pentagrammal jelképezte, mivel az ember egyénisége nő és változásban van, és folyamatosan újabb megismerések felé mozdul ki. Hogyha a szóbanforgó személy nem bízik a mindenható gondviselésben, egy mindenben bőséges életben, akkor zsugori lesz, miden olyan dologba foggal-körömmel kapaszkodni fog, ami ódivatú, jelentősen lelassítva az előrelépést, felemelkedést. A kerubokkal való harmónia megtalálása nagymértékben hozzájárul az Univerzum kifogyhatatlan bőségének maradéktalan elfogadásához, hogy felesleges ragaszkodástól mentesek és szabadok legyünk és maradéktalanul örülhessünk az élet nyújtotta lehetőségeknek.


Szeráfok


  A Szeráfok rendjének színe a szivárványszín, angyalmágia száma a 6-os, szimbóluma a hatágú csillag.
Hozzá tartozó feladat: legyek mindíg fantáziadús.
Érdemei: alkotókészség, összhang, szépség, kiegyensúlyozottság, empátia, szeretet, szépség, víziók valóra váltása.
  A Szeráfok rendkívüli feladata arról szól, hogy harmóniába rendezik érzelmeinket és gondolatainkat, és segítenek megválni attól ami a lelkivilágnak már hasztalan és értelmetlen.
  Segítenek megtalálni azt az ösvényt ahol lelkünk mélyén emberi és isteni kiindulópontjaink találkoznak, majd ezeket összhangba szervezik. Amit az 5-ik angyalmágia szám feltárt, leszűrve a Szeráfok tevékenységének köszönhetően véghezvisszük. A hexagram a psziché legmegszokottabb jelképe. A két egymásra helyezett háromszög alsó sarka - Hexagram - Isteni szellemiségünk leereszkedését szimbolizálja a földi, durva anyagi régióba, de a felfelé irányuló háromszög sarka éppen ellenkezőleg, szellemiségünk felemelkedését jelképezi a szellemvilág felé. A hexagram az emberi lelket jelképezi, ami összességét képezi emberi valamint isteni tapasztalásainak. Ha az illető eltávolodik a szeretet kiindulópontjától akkor túlzottan törekszik a tökéletességre, túlságosan kritikussá és ítélkezővé válhat. Ellentétes esetben megtörténhet hogy ellustul, hanyagolja tennivalóit és saját magát, szegényes képzelőerővel rendelkezik. A szeparáció látszatának következménye az is, hogy elszennyezzük a környezetünket, felborítjuk a dolgok természetes egyensúlyát, korlátok közé szorítjuk a lehetőségeinket, amikor elveszítjük adottságainkat, kedélyünket hogy a dolgokat értékelhessük. A Szeráfokkal való kapcsolatteremtés segít hogy kibillenjünk a jó irányba ezekből a negatív érzelmekből, visszakapjuk természetes balanszunkat, és beteljesítsük azt ami miatt ideszülettünk, amire csak mi vagyunk képesek a világon. Ez adja nekünk a boldogság és elégtétel érzületét.


Fejedelmek

  A fejedelmek színárnyalata a tűrkíz ibolyaszínnel a szélein, angyalmágia száma a 7-es, szimbóluma a misztikus csillag (hétágú csillag).
Hozzá tartozó küldetés, életcél: növekedjek értelemben és bölcsességben.
Érdemei: megérzés, ihlet, intelligencia, hitben gyökerező bátorság, a dolgok mögé látni, logika, analizálás, introvertált, elmélyülés, elemzés, filozófia.
  A Fejedelmek elsőrendű célja a szellemi metamorfózis gyorsítása ami manapság nagyon időszerű a planétán. Azzal segítik a bolygószintű átalakulást hogy belső nyugalomra, hitre, merészségre, reménységre sarkallnak. Régebben a spirituálisan előrehaladottabb emberekre voltak hatással,de addigra napjainkban az egész emberiségre hatást gyakorolnak. Azok az emberek akik nem érzékelik jelenlétüket, akiknek az életét nem itatják át a szellemi értékek, nyugtalanná válnak, mert a metamorfózist ők sem kerülik el. A fejedelmek fényessége mindenhova bevilágít, és ezért evidenssé válnak árnyoldalaink, megoldásra váró elintézetlen “dolgaink“.
  Daskalos elmondása alapján Krisztus idején a tanítványok egy bizonyos hányada testet öltött arkangyal volt, például , Keresztelő Szent János, János Apostol, a Szűzanya is valamennyien a Fejedelmek rendjéből érkeztek hozzánk, új perspektívát adtak a világnak, célkitűzéseket, új lelkesítő gondolatokat, új felfogást az élettel kapcsolatosan. Az összeset a hetes szám alapján. A teremtés hét napját jelképezi mivel a hetes a legszentebb (hétszentség) szám valamennyi közül. Az Isten a hetedik napra látta azt hogy minden jó amit megteremtett és ezért megszentesítette azt. A Szaturnusz az Isteni megszentesítés bolygója, a tanító, a nagy átalakító, az embert változtatásra buzdító. A 7-es szám tartalmazza a 3-at és a 4-et, maradéktalan rendet alkot, olyat mint a 7 főcsakra, vagy a 7 zenei alaphang. Miután a 4-es felépítését túlhaladta az ötös a spirituális fejlődés ösvényén, és a spirituális értékeknek teremtőképességet adott a 6-os, a legbelső csendhez, a kiindulóponthoz a 7-essel térünk vissza, abba a legfinomabb tartományba, ahonnan az élet elindult és ami a kiindulópont. A Fejedelmek közbenjárásával a látens félelmek és a kétkedés átváltozik mély hitté és bátorsággá, és egy új perspektívát adnak életünknek.

Hatalmasságok


  Színük az aranyos narancs, angyalmágia számuk a 8-as, szimbólumuk a nyolcágú csillag.
Hozzájuk tartozó küldetés, életcél: Legyek termékeny.
  Érdemeik: odaadás, isteni uralom, alávetés az isteni akaratnak, romlatlanság, kitartás, szelíd irányítás, küzdőképesség, pénz, biztonság, praktikai érzék, világi uralom, összeszedettség, produktivitás, lelkesedés.
  A hatalmasságok arra tanítanak hogy elfogadjuk és betartsuk Isten akaratát, és ebből kifolyólag közelebb jutunk Isten hatalmához. Intézményes szinten is arra ösztökélnek bennünket hogy a spirituális szabályokat betartsuk, és teendőinket minél hatékonyabban elvégezhessük. Mellettünk vannak amikor tennivalónkat végezzük, minden szisztémában, amely önzetlen és feltétel nélküli szolgálatot tételez fel. A 8-as két 4-esből jön létre ami a rend egy magasztosabb fokozata. A 8-as erőforrása fellelhető az összes szándékban ami elmozdítja az ember által megalkotott rendszereket a spirituális metamorfózis irányába.
  A 7-esben miután spirituális egónkat megtaláltuk a 8-as hozza el azt az asszertivitást, minek folytán a lelki értékeket élesben át tudjuk helyezni a gyakorlati felhasználás mezejére. Segítenek átváltoztatni a birtokló uralomvágyat elengedéssé, átadássá, megadássá. Visszahozzák az ártatlanság érzését, rávezetnek az élet csodájára, a rácsodálkozó kíváncsi ártatlanságra. Csak ők képesek nekünk visszaadni Istentől származó erőnket ha egy időre úgy határoztunk, gyengének, erőtlennek, gyámoltalannak érezzük magunkat.Trónok

  A Trónokat az aranysárga szín képviseli, angyalmágia számuk a 9-es, szimbóluma a kilencágú csillag.
Hozzájuk tartozó küldetés, életcél: Adakozás és önzetlenség.
  Érdemeik: jóindulat, türelem, könyörületesség, karitatív viselkedés, emberszeretet, teljes körű szolgálat, kikötés nélküli szeretet. Mindenki őrangyala a Trónok rendjéből jön. Az őrangyalok segítenek szeretettel átélni mindent, és úgy viszonyuljunk mindenkihez és mindenhez, ahogy szeretnek ők is minket. Ezzel az arkangyali renddel az ember még elég könnyen kapcsolatba tud lépni.
  A 9-es szám a csorbítatlan teljesség, az ember által taposott ösvény beteljesülésének szimbóluma, a létezés teljességét jelenti. A kilencedik fokozaton az Én, ha különválik, azt kockáztatja hogy az önáltatás kelepcéjébe esik, mártírt csinálva önmagából és megtévesztővé válhat. Ez a hamis méltóságérzet ravasz és kemény ellenfél. Daskalos egy palástolt démonnak nevezte aki a fény angyalának adja ki magát.
  A Trónok segitségünkre vannak az önáltatást és mesterkéltséget átváltoztatni nyíltsággá és becsületességgé, kivezetnek minket csalóka vízióinkból. Főképpen amikor az emberen erőt vesz a zavarodottság érzése, akkor hívhatja a Trónokat, hogy hozzanak világosságot mindennapjaiba hogy újra tisztában legyen elképzeléseinek értelmével, helyes irányával. Úgy mint a többi arkangyalt, a Trónokat is imádkozva vagy meditálás alkalmával hívhatjuk, amikor bajban vagyunk. Ha eszerint cselekszünk akkor a mi gondjainkat átadjuk egy magasabb szférának, hogy egy magasabb rendszer segítsen az Én helyett. Őrangyalunkra hangolódva megtalálhatjuk önmagunkban az önzetlen Isteni szeretetet. Az alább felsorolásra kerülő Arkangyali rendek olyan magas rezgésekből állnak, hogy az ego-nak nehéz kapcsolatba lépnie velük, de ha mégis megjelennek a személy életében az nehézségeket generál a megtartása és kezelése terén.


Domíniumok

  A Domíniumok színe fehér, angyalmágia számuk a tizes, szimbólumuk a tízágú csillag (tetraktisz).
Akik 11-én születtek ehhez a rendhez tartoznak.
Hozzá tartozó feladat: Tudatában kell lennem hogy mindennek a kiindulópontja spirituális szinten van.
Spirituális ideálok: kifogástalanság, lelki mesterfok, megvilágosodás, osztatlan tudatosság, megtérés.
  A Domíniumok annyira magas rezgésszinten tartózkodnak hogy csak keves képesek rájuk hangolódni. Azon kevesek, akik tudatosan képesek velük kapcsolatba lépni, az isteni tudást, erőt és szeretetet egységes egésszé szervezik.
  A tízes is egy szent szám, ami a hibátlanság esszenciája. Phitagoras tíz pontból alkotott háromszöggel ábrázolta. Hibátlanságunkat és spirituális megvilágosodásunkat, az egység átélését teszik könnyebbé. Ezáltal megértjük mi az igazi jelentése annak a mantrának hogy „Sokan vagyunk, és mégis Egyek vagyunk”. Hogyha hétköznap időnként ráhangolódunk a Domíniumokra jókedvvel tölt el bennünket, és eszünkbe jut hogy az Isteni szikra ami valamennyiünkben lakozik mostmár örök és tökéletes.Nagyurak

Aranyfehér a színük, angyalmágia számuk a tizenegyes, szimbólumuk egy 11 ágú csillag.
A huszonkettes születési szám is hozzájuk tartozik.
Hozzá tartozó feladat: Mindenre legyek hatással.
Erények: lelkiismeretesség, szabadság, boldogság, lojalitás, feddhetetlenség.
Keveset tudunk róluk mivel nagyon magas rezgéstartományban vannak. Annyit joggal feltételezhetünk róluk hogy a megvilágosodott embereket magasabb spirituális szférák felé irányítják. A megvilágosodás csak a világmindenségbeli létezésünk kezdete, erre emlékeztetnek bennünket. A 11-es szám a veszedelemre figyelmeztet. Ez annyit tesz hogy a kihívások, megpróbáltatások még a magasabb szférákban is jelen vannak, és egészen addig tart ez a tanulási folyamat ameddig az Örök Forrással egyek és ugyanazok leszünk. Spirituális fejlődés, öröm, szabadság, ezek mind együtt járó erények. A nehézségek, a rizikó mindig jelen van, mindaddig ameddig a szabad akaratnak helye van a lélek részében mindaddig ameddig az Isteni egységhez meg nem tér. A nagyurak megláttatják velünk az élet egészét. A szabadság boldogságot okoz nekünk, és a boldogság megélése napjainkban az egyik fontos feladatunk. Ezenkívül a Nagyurak megtanitanak arra hogy minden amivel mi emberek interakcionálunk az mindenre kihat.Shamuel és a Névtelen rend

Színük az indigó angyalmágia számuk a tizenkettes, szimbólumuk a tizenkét ágú csillag.
Aki harminchármas születési számmal rendelkezik ugyancsak ehhez a rendhez tartozik.
Hozzájuk tartozó küldetés, életcél: Legyek képes együtt teremteni Istennel.
Erények: a teremtésben való részvétel, magasszintű adottságok és egyetemes teremtői kinyilatkoztatás.
Annyit tudunk a névtelen rendről hogy egy magas spirituális szinten álló mester a Névtelen rend segítségével képessé válik anyagi tárgyakat létrehozni. Mint Jézus kenyérszaporítása a biblia tanulsága szerint. A Névtelenek az ember alkotó, multilaterális beszédképességét és átváltoztatásra való hajlamát tudják teljessé tenni.
Shamael az Isteni Feminin szférában tartózkodik. Az élettel kapcsolatos történések, jelenségek megalkotása és fennntartása tartozik a legfőbb feladatai közé. Shamael a kapocs az arkangyali rendek és a durva fizikai világi anyag között. A fizikai világban általa valósítják meg az arkangyalok mindazt amit szándékoznak. A 12-es típus a legfinomabb lelki szférát jelképezi, amit egy ember fizikai valójában megélhet. A rend és üdvözülés szimbóluma. Az Istennel való együtt teremtés folytán az isteni rendet teszi nyilvánvalóvá a földön.